Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 19 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland (33.131)

-
T01709

Notitie kiesrecht en verkiezingen BES-eilanden (33.268)

De commissies bespreken de brief van de minister van BZK d.d. 6 november 2013 inzake kiesrecht BES-eilanden (33268, I) en stellen vast dat met deze brief toezegging T01709 is afgedaan. De commissies wensen naar aanleiding van de brief nog vragen te stellen aan de minister over diens afwijzing van een kiescollege dat uitsluitend tot taak heeft de leden van de Eerste Kamer te kiezen. De staf stelt een conceptbrief op, die wordt rondgemaild. De commissies wensen in de brief tevens hun redenen voor het opschorten van de behandeling van wetsvoorstel 33131 (Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland) nog eens onder de aandacht van de minister te brengen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren