T01808

Toezegging Conferentie geestelijke gezondheidszorg (33.750 / 33.674 / 33.684)Debat 29 oktober 2013 - De minister-president, minister van Algemene Zaken, zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Barth (PvdA), toe zich te beraden op de wijze waarop hij een bijdrage kan leveren om de bestrijding van het stigma voor mensen met een handicap of een psychische aandoening te bevorderen, waarbij een conferentie tot de mogelijkheden behoort.

Debat 11 februari 2014 - De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Beuving (PvdA), toe samen met de minister-president voor de zomer van 2014 een conferentie te organiseren die de stigmatisering van de geestelijke gezondheidszorg tegen moet gaan.


Kerngegevens

Nummer T01808
Status voldaan
Datum toezegging 29 oktober 2013
Deadline 1 januari 2015
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Algemene Zaken
Kamerleden Drs. M.A.M. Barth (PvdA)
Mr.dr. J. Beuving (PvdA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen conferentie
mensen met een beperking
psychische aandoening
stigma
Kamerstukken Miljoenennota 2014 (33.750)
Jeugdwet (33.684)
Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg (33.674)


Uit de stukken

Debat 29 oktober 2013

Handelingen I 2013-2014, nr. 5, item 4 - blz. 69

Mevrouw Barth (PvdA): Ik was ook heel blij met datgene wat de minister-president heeft gezegd over het belang van het wegnemen van het stigma waar een aantal groepen in Nederland tegenaan zullen lopen bij het vormgeven van die participatiesamenleving. Het is belangrijk dat het kabinet een bijdrage levert aan het bestrijden van dat stigma. Daarom wil ik de minister-president een suggestie meegeven. President Obama en premier Cameron hebben beiden het afgelopen jaar in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk een persoonlijke conferentie georganiseerd waarbij beiden ook aanwezig waren en die gewijd was aan het bestrijden van het stigma dat bestaat tegen mensen met verstandelijke handicaps of psychische stoornissen. Wat zou de symboolwaarde groot zijn, als onze minister-president het voorbeeld van president Obama en premier Cameron zou willen volgen. Ik geef hem graag die suggestie mee en hoop dat hij die oppakt.

(...)

Handelingen I 2013-2014, nr. 5, item 4 - blz. 77

De minister Rutte: De suggestie van mevrouw Barth van de PvdA om een conferentie te organiseren om het stigma te bestrijden dat mensen met een handicap of een psychische aandoening hebben, vond ik sympathiek. Ik zal mij beraden op welke wijze ik een bijdrage kan leveren om de bestrijding van het stigma voor deze groepen inderdaad te bevorderen.

Debat 11 februari 2014

Handelingen I 2013-2014, nr. 19, item 5 - blz. 16

Mevrouw Beuving (PvdA):

Tijdens de algemene politieke beschouwingen heeft onze fractievoorzitter de premier gevraagd om, in navolging van president Obama en premier Cameron, persoonlijk een conferentie te organiseren gewijd aan het bestrijden van stigmatisering van mensen met een psychische stoornis. De premier vond deze suggestie sympathiek, maar er is nog geen invulling aan gegeven. Ik vind het ook in de context van dit debat een heel waardevol idee. Ik hoor graag van de staatssecretaris van VWS of hij bereid is zich in te spannen voor een dergelijke bijeenkomst van de premier en van de staatssecretaris zelf natuurlijk.

(...)

Handelingen I 2013-2014, nr. 19, item 5 - blz. 43

Staatssecretaris Van Rijn:

Mevrouw Beuving heeft gevraagd of er meer kan worden gedaan om de stigmatisering van geestelijke gezondheidszorg, voor zover die er is, verder tegen te gaan en of de aandacht voor de bijdrage van de geestelijke gezondheidszorg aan de participatie en het welzijn van de Nederlandse bevolking bevorderd kan worden. Zij riep de vraag die aan de minister-president is gesteld in herinnering, of wij in navolging van het Verenigd Koninkrijk een nationale conferentie kunnen houden om juist over dat punt nadrukkelijk een maatschappelijk debat te voeren. Op die manier zou de stigmatisering kunnen worden tegengegaan. Ik ben daar voorstander van. Ik neem graag de handschoen op om samen met de minister-president zo'n conferentie te organiseren.

(...)

Handelingen I 2013-2014, nr. 19, item 5 - blz. 75

Mevrouw Beuving (PvdA):

Ten vierde heeft de staatssecretaris, in reactie op het verzoek van mijn fractie om een conferentie te organiseren tegen stigmatisering van psychische ziektes, toegezegd om samen met de premier die conferentie te gaan organiseren. De PvdA-fractie is blij met deze toezegging. Ik vraag de staatssecretaris om aan te geven op welke termijn hij denkt deze conferentie te kunnen organiseren.

(...)

Handelingen I 2013-2014, nr. 19, item 5 - blz. 81

Staatssecretaris Van Rijn:

Mevrouw Beuving herhaalde een aantal toezeggingen van mij. De bewoordingen waarin dat gebeurde, kan ik bevestigen. Zij vroeg mij wanneer die conferentie over stigmatisering ongeveer zal worden gehouden. Ik kan het niet helemaal overzien, maar ik zou het heel mooi vinden als dat nog voor de zomer kan gebeuren. Daar ga ik mijn best voor doen.

Verslag van een schriftelijk overleg I 2013-2014, 33750, V

Minister Rutte:

Ten aanzien van de toezegging T01808 kan ik u meedelen dat de Staatssecretaris van VWS in het debat met uw Kamer over de Jeugdwet op 11 februari jl. heeft toegezegd dat hij samen met mij een conferentie over GGZ zal organiseren. De voorbereiding van de nationale conferentie over destigmatisering GGZ, die na de zomer zal plaatsvinden, loopt.


Brondocumenten


Historie