Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 17 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg (33.674)

- 33674

Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Beckers), CDA (De Vries-Leggedoor), PVV (Frijters-Klijnen), SP (Slagter-Roukema) en GroenLinks (Thissen). De proef wordt zo spoedig mogelijk verspreid onder de leden van de commissie, teneinde het verslag tijdig vast te kunnen stellen.
De commissie stelt de conceptbrief naar aanleiding van het op 10 december 2013 voorgehangen ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg en het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg (31839, C), als commissiebrief vast.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer