Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 4 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Grondwet (31.570)

- T01775

Uitvoering moties (31.570)

De commissie bespreekt de brief met bijbehorende notitie van de minister van BZK/AZ d.d. 17 februari 2014 inzake uitvoering van de motie Engels c.s. (31570, I). De commissie is teleurgesteld dat de motie alleen naar de letter, maar niet naar de geest is uitgevoerd. Zij wenst dit per brief aan de minister mede te delen en zal deze brief in afschrift aan de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer sturen. De commissie zal in de brief tevens vragen naar het tijdpad voor de uitvoering van de motie-Lokin-Sassen c.s. (31570, C). Toezegging T01775 blijft op 'deels voldaan' staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman