Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 13 mei 2014
1. Raming Eerste Kamer 2015 (CIX, A)

Raming Eerste Kamer 2015

De commissie brengt blanco eindverslag uit. De raming kan als hamerstuk worden vastgesteld.

2. 33597

Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met onder andere de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Huijbregts-Schiedon), CDA (Van Bijsterveld) en D66 (Engels).

3. 33715

Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (De Boer).

4. T01237

Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK)

De commissie neemt het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken van 2 mei 2014 (EK 33.750 V, G ) over onder andere de toezegging 'Toezending conceptversie richtlijn' (T01237) voor kennisgeving aan. De toezegging staat nog open.

5. T01664

Overdracht bevoegdheden aan bestuurscommissies (33.017)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 april 2014 inzake toezegging T01664 (33017, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezegging als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman