Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Grondwet (31.570)

- 31570, B en T01775

Motie-Engels (D66) c.s. over een algemene bepaling in de Grondwet waarin wordt uitgedrukt dat Nederland een democratische rechtsstaat is; Herziening Grondwet; Toezegging Uitvoering moties (31.570)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 juni 2014 inzake opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (31570, K) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman