Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 30 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII)

-
Rondvraag

Het lid Gerkens (SP) attendeert de commissie op berichtgeving in De Correspondent over het verzamelen en uitwisselen van data met andere overheidsinstanties door de belastingdienst. De commissie besluit een brief te richten aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie en aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Financiƫn, waarin wordt verzocht, m.h.o.o. de stemming over de moties ingediend tijdens het beleidsdebat van 23 september jl. (CVIII), uiterlijk vrijdag 3 oktober 2014 schriftelijk op de berichtgeving te reageren. Een conceptbrief o.b.v. SP-inbreng wordt aan de commissie voorgelegd.

Het lid Lokin-Sassen (CDA) vraagt, tegen de achtergrond van kwaliteit van wetgeving, aandacht voor het verschijnsel dat wetsvoorstellen bij nota van wijziging een majeure verandering ondergaan (in een ander ministerieel domein), zonder dat de regering de Raad van State opnieuw om advies vraagt.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren