Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 7 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII)

-
CVIII

Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Ter voorbereiding op de stemmingen over de moties die zijn ingediend in het beleidsdebat over de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling op 23 september 2014, bespreken de commissies de brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 3 oktober 2014 inzake reactie op- de moties en de brief van de minister van V&J d.d. 3 oktober 2014, inzake berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsorganisaties.
Met het oog op vervolgstappen naar aanleiding van het beleidsdebat besluiten de commissies om de voorzitters van het CBP en van de CTIVD uit te nodigen voor een nader gesprek over de werkwijze en capaciteit van beide gremia inzake toezicht op digitale dataverwerking en -uitwisseling.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren