Mededelingen stemmingenVerslag van de vergadering van 7 oktober 2014 (2014/2015 nr. 3)

Aanvang: 13.38 uur
Status: gecorrigeerdDe voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Het woord is aan mevrouw Strik.


Mevrouw Strik (GroenLinks):

Mevrouw de voorzitter. Het gaat over mijn motie CVIII, letter J, waarin de Kamer de regering verzoekt om onderzoek te doen naar nut en noodzaak van onafhankelijk toezicht bij andere overheidsinstanties buiten de AIVD en MIVD naar de wijze van verzamelen en uitwisselen van data. De staatssecretaris heeft aangegeven dat het onafhankelijk toezicht er is. Dat heb ik ook van het College bescherming persoonsgegevens begrepen. Om die reden wil ik de motie graag intrekken.

Mijn zorg blijft wel of dat toezicht voldoende is toegerust voor zijn taak. Dit betreft een onderdeel van een veel groter veld waarop toezicht moet worden gehouden. De Kamer heeft dan ook besloten om zich verder te gaan buigen over de vraag in hoeverre het toezicht voldoende is toegerust. Dat staat los van deze motie.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Strik c.s. (CVIII, letter J) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.


De heer Van Boxtel (D66):

Voorzitter. Ik hecht eraan om voor het verslag het volgende op te merken. Mevrouw Strik noemde het niet, maar de commissie gaat zich buigen over zowel het toezicht van het CBP als dat van de CTIVD.