Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 16 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Grondwet (31.570)

- T01904

Toezegging voorliggende grondwetsherzieningen in hun samenhang presenteren (33.750 VI)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2014 inzake Notitie voorstellen herziening Grondwet (31570, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01904 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman