T02014

Toezegging Ministeriële regeling meldingsplicht stikstofdepositie (33.669)De Staatssecretaris van Economische Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Vos (GroenLinks), toe van de ministeriële regeling ter invoering van een meldingsplicht niet alleen aan de Tweede Kamer, maar ook aan de Eerste Kamer een ontwerp te sturen.


Kerngegevens

Nummer T02014
Status voldaan
Datum toezegging 9 september 2014
Deadline 1 juli 2015
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden Ir. M.B. Vos (GroenLinks)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Onderwerpen meldingsplicht
ministeriële regelingen
programmatische aanpak stikstof
Kamerstukken Programmatische aanpak stikstof (33.669)


Uit de stukken

Handelingen I 2014-2015, nr. 39, item 5, blz. 28

Mevrouw Vos (GroenLinks)

Wij hebben ook zorgen omtrent de grenswaarden die de staatssecretaris gaat hanteren. Stel dat heel veel gevallen eronder liggen, dan kunnen de emissies samen alsnog veel te hoog worden. Er kan een grote tegenvaller zijn. Is daarvoor voldoende bufferruimte gereserveerd? De staatssecretaris schrijft over de meldingsplicht. Is die nu echt geregeld en direct van kracht? Nogmaals, is hierbij een meting van de emissie en de depositie niet een absolute vereiste? Hoe zal de staatssecretaris de vinger aan de pols houden? Zal zij ons vanaf de start intensief informeren en via evaluaties op de hoogte houden van hetgeen er daadwerkelijk gebeurt?

Staatssecretaris Dijksma:

Wat betreft de meldingsplicht: een sluitende monitoring van de activiteiten die de stikstofdepositie veroorzaken die onder de grenswaarde blijft, is voor een goede werking van de PAS essentieel. Dus moeten we borgen dat de beschikbare depositieruimte niet wordt overschreden. Om die reden — dat is ook ter ondersteuning van de juridische houdbaarheid van het systeem — wil ik een meldingsplicht invoeren. In de vorm van een ministeriële regeling komt die dan, wat mij betreft, niet alleen als ontwerp naar de Tweede Kamer, maar ook naar uw Kamer. De meldingen worden door de initiatiefnemers van projecten elektronisch via AERIUS gedaan. Dat levert vrijwel geen lasten op, zeg ik tegen de heer Schaap. Om nu te voorkomen dat er door meldingen meer depositieruimte wordt gebruikt dan er beschikbaar is, zal ik ook in het besluit regelen dat ingegrepen wordt bij een dreigend tekort van de beschikbare depositieruimte.

Mevrouw Vos heeft een vraag gesteld over de drempelwaarde van 0,05 mol. Het voornemen is de meldingsplicht alleen voor te schrijven voor activiteiten die een stikstofdepositie veroorzaken die hoger is dan 0,05 mol per hectare per jaar. Dat is dan de zogenaamde drempelwaarde. Die drempelwaarde gaat over zo'n kleine hoeveelheid stikstof dat specifieke monitoring in de vorm van een individuele melding geen zin heeft. De lasten die dit met zich meebrengt, zijn onevenredig veel groter dan de opbrengsten. De algemene monitoringssystematiek van de Programmatische Aanpak Stikstof en de bij het programma in acht genomen onzekerheidsmarges volstaan.


Brondocumenten


Historie