Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ), Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Economische Zaken (EZ) van 17 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII)

-
CVIII, O

Verslag van een schriftelijk overleg inzake uitvoering motie-De Vries inzake kwetsbaarheden op internet; Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De commissies zien af van een nadere reactie op de brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie van 6 maart 2015 (opgenomen in kamerstuk EK CVIII, O).

-
CVIII, P

Brief inzake de uitvoering van de motie-Gerkens over een onderzoek door het Rathenau Instituut naar de wenselijkheid van een adviescommissie over de ethische kant van de digitalisering van de samenleving (EK CVIII, E); Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De commissies bespreken de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 maart 2015 (EK CVIII, P) over de uitvoering van de motie-Gerkens (EK CVIII, E). Naar aanleiding van deze brief verzoeken de commissies de staf om ambtelijk na te gaan met welke partners de minister in overleg is over de voorbereiding van de adviesaanvraag uit de motie-Gerkens.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren