Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 31 maart 2015
1. Halfjaarlijks rappel toezeggingen Binnenlandse Zaken

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. Ten aanzien van de toezeggingen, gelegen op het terrein van de commissie, besluit de commissie als volgt.

Toezegging T01748: De commissie besluit om het ministerie van Financiën aan te merken als verantwoordelijk ministerie en een brief te sturen aan de minister van Financiën met de vraag of er resultaten geboekt zijn ten aanzien van het vaststellen van het bbp voor de BES-eilanden.

Toezegging T01752: De commissie besluit de toezegging als openstaand geregistreerd te laten en de deadline verplaatsen naar 2 juli 2015.

Toezegging T01753: De commissie besluit om de toezegging conform haar eerdere besluit van 18 november 2015 als openstaand geregistreerd te laten, en dit ook naar het ministerie van BZK te communiceren.

Toezegging T01222: De commissie besluit om, gelet op het feit dat inderdaad alle rapportages zijn ontvangen en er sprake is van staand beleid, de toezegging als legisprudentie te registreren.

2. Kabinetsreactie afsprakenlijst IPKO januari 2015

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van januari 2015; Interparlementair Koninkrijksoverleg 2014 en 2015

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en deze conform eerdere besluitvorming in de eerstvolgende gezamenlijke vergadering met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties te bespreken.

3. Brief van de minister van BZK d.d. 24 maart 2015 inzake aanbieding onderzoeksrsultaten onderhoud BES-fonds (34000 H, B)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

4. Mededelingen en informatie

De commissie vraagt de staf het ontwerpbesluit Wijziging van het Besluit zorgverzekering BES per mail te doen toekomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman