Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 31 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII)

-
T01999

Toezegging Kamer informeren over stand van zaken van verbetertraject DigiD (CVIII)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 maart 2015 inzake voortgang verbeteren en ontwikkelen alternatieven voor DigiD (CVIII, Q) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01999 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman