Senatoren Franken en Schrijver nemen deel aan IPU-Assemblee in HanoiSenatoren Hans Franken (CDA) en Nico Schrijver (PvdA), en het Tweede Kamerlid Raymond de Roon (PVV) hebben in Hanoi, de hoofdstad van de Socialistische Republiek Vietnam, deelgenomen aan de 132ste Assemblee van de Interparlementary Union (IPU).

Resolutie tegen toenemende dreiging terrorisme

De Assemblee nam in haar plenaire zitting met ruim tweederde meerderheid een resolutie aan tegen de toenemende dreiging van terrorisme. De resolutie (op voorstel van Australië en België) roept op tot bestrijding van terrorisme op alle mogelijke manieren in lijn met het Handvest van de Verenigde Naties en de fundamentele beginselen van internationaal recht. Zij veroordeelt ten sterkste fundraising-activiteiten als steun voor terrorisme. De resolutie roept ook op tot informatie-uitwisseling tussen veiligheidsdiensten van landen om mensen te kunnen vervolgen die ISIS en Boko Haram helpen bij het begaan van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Ook roept de resolutie op tot het in de landen via wetgeving kracht bijzetten van resoluties van de IPU en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De resolutie spreekt grote zorg uit over de opzettelijke vernietiging en plundering van cultureel erfgoed. De Assemblee ratificeerde verder een resolutie over nieuwe mechanismen van water-management en de bevordering van parlementaire actie op het gebied van water en zuivering van water.

Cyber warfare

Senator Franken nam onder meer uitgebreid deel aan de discussie over de resolutie "Cyber warfare: A serious threat to peace and global security". Hij bepleitte daarbij om de internationale samenwerking op het niveau van de politie en intelligence services te versterken en riep de landen die in de IPU vertegenwoordigd zijn, op toe te treden tot het Verdrag van Boedapest, waarin vormen van computercriminaliteit worden strafbaar gesteld. Daarnaast hield hij de parlementariërs van de diverse landen voor bij de maatregelen tot strafbaarstelling van cybercriminaliteit en de handhaving daarvan toch vooral in het oog te houden dat de maatregelen proportioneel moeten zijn voor wat betreft de inbreuk die zij maken op de vrijheidsrechten van de burger.

Sustainable Development Goals 

Senator Schrijver leverde namens de delegatie een bijdrage aan het algemene debat over de inhoud van de Sustainable Development Goals (SDG's) en de post-2015 development agenda, die naar verwachting in september 2015 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York tijdens een wereldtop zullen worden aangenomen. Deze doelstellingen komen in de plaats van de Millennium Ontwikkelingsdoelen, die voor het merendeel een looptijd tot eind 2015 hebben. Schrijver benadrukte de normatieve kracht die van de nieuwe doelstellingen zou kunnen uitgaan, indien zij stoelen op belangrijke mondiale waarden zoals menselijke waardigheid, menselijke ontwikkeling, menselijke veiligheid en duurzaamheid.

Schrijver vroeg zich af of het nieuwe ontwerpprogramma van de VN met 17 algemene doelstellingen en 169 concrete targets niet wat overladen is. Hij hield een pleidooi voor een veel betere organisatie van de implementatiemaatregelen op alle relevante niveaus: lokaal, nationaal, regionaal en wereldwijd. Naar zijn mening zou zowel internationaal als nationaal een nieuwe institutionele architectuur moet worden ontworpen voor duurzame ontwikkelingsorganisaties die toezien op de uitvoering. Een coherent systeem van toezicht moet het huidige versnipperde systeem, een mozaïek van instellingen, vervangen.

Ten slotte gaf hij drie bijzondere kenmerken van de SDG's aan, die verschillen vormen met de huidige MDG's:

  • 1. 
    De geïntegreerde benadering van vraagstukken van vrede en veiligheid, milieubescherming, gezonde macro-economische ontwikkeling en respect voor de rechten van de mens;
  • 2. 
    De op mensen en volken gerichte benadering ('people-oriented approach'). Niet staten maar mensen staan centraal en zij zijn zowel de actoren als de begunstigden in het streven naar duurzame ontwikkeling;
  • 3. 
    De inclusieve en universele benadering. Het nieuwe internationale programma richt zich op alle mensen, in zowel ontwikkelings- als ontwikkelde landen. Allen hebben zij baat bij het uitbannen van onduurzame produktie- en consumptiepatronen.

Ook bedrijven hebben via maatschappelijke verantwoord ondernemen hier een grote rol en verantwoordelijkheid. Schrijver benadrukte de belangrijke rol die nationale parlementen, liefst in samenwerking via de IPU, kunnen spelen bij de vormgeving en implementatie van de SDG's.

Samenwerking IPU en Verenigde Naties

De IPU besprak ook een ontwerpovereenkomst voor samenwerking tussen de IPU en de Verenigde Naties, waarover wordt onderhandeld. Dit ter vervanging van een overeenkomst uit 1996. Namens de Nederlandse delegatie stelde Schrijver een aantal amendementen voor, die zich richten op een steviger parlementaire inbreng bij de voorbereiding van mensenrechtenrapportages van staten in de mensenrechtenorganen van de VN. Deze amendementen zijn in een herzien ontwerp overgenomen.

Syrië

In het kader van parlementaire diplomatie gingen de senatoren in op een uitnodiging tot een bilaterale ontmoeting in de marge van de conferentie met de delegatie van Syrië die onder leiding stond van parlementsvoorzitter All-Laham. In het gesprek kwamen de politieke situatie in Syrië, de strijd tegen IS en de mogelijkheden die de internationale gemeenschap heeft om het bloedvergieten te stoppen. Belangrijke inkomstenbron voor IS is de olie. Syrië heeft de controle over het grootste deel van de oliebronnen en daarmee de olie-inkomsten verloren.

Delegatieleider Hans Franken nam in de Middle East Committee voorts deel aan de besprekingen over de voorbereiding van een fact finding missie naar Syrië. Senator Franken is uitgenodigd daaraan deel te nemen.

Vietnam

Voor gastland Vietnam is deze IPU-Assemblee de grootste internationale conferentie die ooit op haar bodem heeft plaatsgevonden. Het land straalt groot optimisme, ambitie en internationale betrokkenheid uit. Vietnam is trots dat het de Millennium Ontwikkelingsdoelen 2015 heeft gehaald. De delegatie liet zich uitvoerig informeren over de sociale en economische ontwikkeling van Vietnam. Al jaren kent het land een groei van bijna 7% per jaar. Het socialistisch bewind van Vietnam bevordert investeringen en vrije marktontwikkelingen. De Nederlandse Ambassadeur Nienke Trooster bracht de delegatie in contact met diverse Nederlandse ondernemers die bedrijven tot ontwikkeling hebben gebracht.   

ASGP

Parallel aan de IPU-Assemblee vond de conferentie van griffiers van nationale parlementen plaats. De griffiers wisselden, naar de doelstelling van de Association of Secretaries General of Parliaments, ervaringen en 'best practices' uit op het terrein van management en organisatie van het parlement, wetgeving-processen en overige aspecten van ondersteuning van parlementaire processen en activiteiten. Onderwerpen deze keer waren onder meer: de betrokkenheid van lobbyisten in de processen van wetgeving en controle op de regering, nieuwe ontwikkelingen in de public relations van parlementen, de juridische en financiële vormgeving van fractieondersteuning in parlementen, en de commissiestructuur in parlementen.

De Griffier van de Eerste Kamer, Geert Jan Hamilton, leidde een discussie in over de verhouding tussen regeringspartijen en oppositiepartijen in een veelpartijenparlement, en interne regels en conventies op dat gebied. Namens de Griffier van de Tweede Kamer Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden die niet aanwezig kon zijn, sprak hij ook over de wijze van kabinetsformatie in Nederland en recente wijzigingen in de procedure. Deze uiteenzetting leidde ook tot inbreng van andere griffiers over het proces van vorming van kabinetten in landen met een meerpartijenstelsel.

De griffiers bezochten op uitnodiging van de secretaris-generaal van de Nationale Assemblee van Vietnam, Nguyen Hanh Phu, het indrukwekkende nieuwe parlementsgebouw van Vietnam, ontworpen door Duitse architecten. Daar vond eerder ook de openingsceremonie van de IPU Assemblee plaats. Vanuit de Tweede Kamer nam plaatsvervangend Griffier Henk Bakker aan de ASGP-conferentie deel. De IPU-delegatie werd ondersteund door griffier Interparlementaire Betrekkingen Bas Nieuwenhuizen.

Zie ook:


Deel dit item: