T02083

Toezegging Actieve inspanning t.a.v. bestrijding microplastics tijdens Nederlands EU-Voorzitterschap (34.139)De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid De Vries (PvdA) toe, zich actief in de spannen t.a.v. de bestrijding van microplastics tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap.


Kerngegevens

Nummer T02083
Status voldaan
Datum toezegging 3 maart 2015
Deadline 1 juli 2016
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden prof.mr. K.G. de Vries (PvdA)
Commissie commissie voor Europese Zaken (EUZA)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen Kaderrichtlijn mariene strategie
Nederlands EU-voorzitterschap 2016
zeevervuiling
Kamerstukken Nederlands EU-voorzitterschap 2016 (34.139)


Uit de stukken

Verslag van een mondeling overleg 2014-2015, nr. 34 139 B, blz. 6-7

De heer De Vries (PvdA):

(...) Wat de thema’s betreft begrijp ik dat de Minister weinig ruimte heeft om daar veel aan te doen. Ik vind het van belang dat die Nederlandse agenda. een beetje kleur heeft, dus dat mensen zeggen: hé, Den Haag, Nederland, dat ging over iets; dat is daar toen wel erg gepusht. Kijkend naar allerlei thema’s die voorbij zijn gekomen in de afgelopen tijd, zeg ik: zoek iets op het gebied van milieu. Dat heeft weinig reliëf, we hebben op dit ogenblik te maken met zeeën die worden vervuild en Nederland ligt toch aan de zee. Probeer het item van het vervuilen van de zee, de plastic poedelplas, te highlighten. De Minister mag ook iets anders kiezen, maar ik wil wel dat we iets kiezen wat een beetje reliëf kan geven in de trant van: hé, dat was Den Haag, dat heeft daar toen een push aan gegeven.

Verslag van een mondeling overleg 2014-2015, nr. 34 139 B, blz. 8

Minister Koenders:

(...) Dat geldt naar mijn idee ook voor het kunststofafval in zee. De heer De Vries sprak van «plastic soep». Ja, het is een belangrijk punt in die zin dat iedereen weet wat voor ellende dat veroorzaakt. Het is belangrijk dat Europa dat element eruit haalt. Europa ontwikkelt nu een maritieme strategie, wat heel moeizaam gaat. Je kunt zeggen dat daar «in the end» helemaal niemand iets van begrijpt, maar we kunnen erop inzetten dat dit element eruit wordt gehaald. Ik neem graag de suggestie over dat ik naga of het mogelijk is om ervoor te zorgen dat die risico’s van dat kunststof-afval in zee, die micro plastics ... Ik ga na of we ervoor kunnen zorgen dat de Kaderrichtlijn mariene strategie er begin volgend jaar doorkomt (...).


Brondocumenten


Historie