Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 september 2015
1.
34067 en 34068

Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg; Eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Rombouts), D66 (Engels), SP (Wezel), PvdA (Beuving), GroenLinks (Strik) en ChristenUnie (Bikker).

2.
34016 (R2036)

Verruiming mogelijkheden ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 6 oktober 2015.

3.
34039

Uitvoering Verdrag Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 6 oktober 2015.

4.
30880 / 32822, U

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 31 augustus jl. (30880 / 32822, U) inzake de voortgang van de vorming van de nationale politie, op verzoek van de D66-fractie geagendeerd. Bij monde van het lid De Graaf stelt deze fractie voor de minister voor een mondeling overleg uit te nodigen, en bij dit gesprek, naast bovengenoemde brief, ook de brief van de minister d.d. 28 september jl. (30880 / 33822, V) ter aanbieding van het eerste rapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 te betrekken. De commissie reageert instemmend op dit voorstel en besluit op 6 oktober 2015 nader hierover te spreken.

5.
34300 VI, B

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 24 september jl. (34300 VI, B) ter aanbieding van de voortgangsbrief Versterking Prestaties Strafrechtketen. De commissie besluit op 6 oktober 2015 nader te spreken over het vervolg dat zij aan deze brief wenst te geven.

6.
Rondvraag

Op verzoek van het lid Markuszower (PVV) wordt geïnventariseerd of de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33488 tegengaan huwelijksdwang (voorzien op 24 november 2015) vervroegd kan worden. Enkele woordvoerders beraden zich. De planning zal op 6 oktober 2015 nader besproken worden.

Wanneer het lid Van Bijsterveld (CDA) een afspraak maakt met vertegenwoordigers van de VNG/gemeenten inzake wetsvoorstel 30538 opheffing strafrechtelijke immuniteiten publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevenden zal zij de commissieleden informeren over tijdstip en lokatie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren