Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 6 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957) (T01156)

- T01156

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de halfjaarlijkse stand van zaken toezeggingen; Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016

De commissie besluit om het evaluatierapport van de Evaluatiecommissie Caribisch Nederland af te wachten en te bezien of naar aanleiding van de daarin verstrekte informatie over de staat van de zorg en van het onderwijs de toezegging als voldaan kan worden aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman