Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 3 november 2015
1. 33962

Omgevingswet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Jorritsma-Lebbink), CDA (Flierman), D66 (Stienen), PVV (Van Hattem), SP (Meijer), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Bikker), PvdD (Teunissen) en SGP (Van Dijk).

2. 34189

Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op een nog nader te bepalen datum vóór het kerstreces plenair te behandelen.

3. Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Het lid Van Hattem (PVV) geeft aan dat zijn fractie het wenselijk acht de optie van een begrotingsdebat open te houden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer