T02192

Toezegging Evaluatie Natuurpact toezenden aan de Kamer (33.348)De staatssecretaris van Economische Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verheijen (PvdA), toe dat de eerste evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving inzake het Natuurpact eind 2016 aan de Kamer wordt toegezonden. 


Kerngegevens

Nummer T02192
Status voldaan
Datum toezegging 8 december 2015
Deadline 1 januari 2017
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden Drs. L.H.J. Verheijen (PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen evaluaties
Natuurpact
Planbureau voor de Leefomgeving
Kamerstukken Wet natuurbescherming (33.348)


Uit de stukken

Handelingen I 2015-2016, nr. 11, item 8, blz. 15-28

De heer Verheijen (PvdA):

(...)

In 2016 staat een evaluatie op de agenda van de inhoudelijke en financiële situatie van de uitvoering van het bestuursakkoord en de natuurpactafspraken met de provincies. Kan de staatssecretaris aangeven op welke wijze hij de beide Kamers wil informeren over deze evaluatie?

(...)

Staatssecretaris Van Dam:

(...)

De heer Verheijen heeft gevraagd naar de betrokkenheid van het parlement bij de evaluatie van het Natuurpact. De uitvoering van het Natuurpact wordt in opdracht van het Rijk en het IPO eens in de drie jaar geëvalueerd door het Planbureau voor de Leefomgeving. De eerste evaluatie zal volgend jaar plaatsvinden en ik zal die eind 2016 aan de Eerste en Tweede Kamer toezenden.


Brondocumenten


Historie