T02193

Toezegging Verantwoording over de wijze waarop het Planbureau voor de Leefomgeving tot statistische gegevens is gekomen bij de driejaarlijkse evaluatie van het Natuurpact (33.348)De staatssecretaris van Economische Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Dercksen (PVV), toe dat in rapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving inzake de driejaarlijkse evaluatie van het Natuurpact, een verantwoording wordt opgenomen betreffende de wijze waarop het tot statistische gegevens is gekomen.


Kerngegevens

Nummer T02193
Status voldaan
Datum toezegging 8 december 2015
Deadline 1 januari 2017
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden R.G.J. Dercksen (PVV)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen Planbureau voor de Leefomgeving
Kamerstukken Wet natuurbescherming (33.348)


Uit de stukken

Handelingen I 2015-2016, nr. 11, item 8, blz. 28

Staatssecretaris Van Dam:

(...)

De heer Verheijen heeft gevraagd naar de betrokkenheid van het parlement bij de evaluatie van het Natuurpact. De uitvoering van het Natuurpact wordt in opdracht van het Rijk en het IPO eens in de drie jaar geëvalueerd door het Planbureau voor de Leefomgeving. De eerste evaluatie zal volgend jaar plaatsvinden en ik zal die eind 2016 aan de Eerste en Tweede Kamer toezenden.

(...)

De heer Dercksen (PVV):

Even terug naar het Planbureau voor de Leefomgeving, dat gaat evalueren. Kan de staatssecretaris mij toezeggen dat de manier waarop het dat doet, in het bijzonder de statistische manier waarop het dat doet, volledig transparant zal zijn voor ons hier en aan de overkant, maar ook voor alle andere partijen die in dit veld actief zijn? Het moet niet nodig zijn om met allerlei Wob-verzoeken te toetsen en te onderzoeken hoe het precies tot stand is gekomen.

Staatssecretaris Van Dam:

Ik kom daar straks op terug, maar juist het streven naar transparantie en inzichtelijkheid van de evaluaties en de stand van de natuur is natuurlijk de intentie achter dit wetsvoorstel. Wij moeten weten hoe de natuur eraan toe is en daar iets aan doen als dat nodig is of er iets mee doen als er ruimte voor is.

De heer Dercksen (PVV):

Ik zoek een toezegging dat er een bijlage komt in de rapporten van het PBL over de wijze waarop het tot de statistische gegevens is gekomen. Er moet een soort disclaimer komen waarin iedereen kan zien op welke manier is getoetst en dat dit de resultaten zijn. Dan kan iedereen zonder ingewikkelde Wob-verzoeken vaststellen of die manier goed is of niet. Het gaat om een heleboel geld en iedereen moet goed inzicht krijgen in wat er precies gebeurt.

Staatssecretaris Van Dam:

Bij goed onderzoek hoort altijd een goede verantwoording. Ik kan toezeggen dat die verantwoording erbij zit.


Brondocumenten


Historie