T02194

Toezegging Voorhang ontwerp-AMvB die natuurwetgeving onder de Omgevingswet brengt (33.348)De staatssecretaris zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Schnabel (D66) en Verheijen (PvdA), toe dat het kabinet het ontwerp van de AMvB die de natuurwetgeving onder de Omgevingswet brengt, met de Kamer zal delen.


Kerngegevens

Nummer T02194
Status voldaan
Datum toezegging 8 december 2015
Deadline 1 juli 2019
Voormalige Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kamerleden Prof.dr. P. Schnabel (D66)
Drs. L.H.J. Verheijen (PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Onderwerpen aanvullingsbesluit
Algemene Maatregel van Bestuur
Omgevingswet
Kamerstukken Wet natuurbescherming (33.348)


Uit de stukken

Handelingen I 2015-2016, nr.11, item 8, blz. 12-40

De heer Schnabel (D66):

(...)

En, zo zou ik de staatssecretaris willen vragen: mogen we behalve de Aanvullingswet Natuur ook het Aanvullingsbesluit Natuur in deze Kamer tegemoetzien?

De heer Verheijen (PvdA):

(...)

Ter zake van de inbouw van deze wet in de Omgevingswet heeft de regering aangekondigd in 2017 een Aanvullingsbesluit Natuur in procedure te brengen, waarin dan ook de eerste ervaringen met de uitvoering kunnen worden meegenomen.

Staatssecretaris Van Dam:

(...)

Er is in dit kader gevraagd of het aanvullingsbesluit natuur dat dan moet plaatsvinden ook bij de Kamer wordt voorgehangen. De heer Verheijen en de heer Schnabel vroegen hiernaar. Het kabinet zal het ontwerp van de AMvB die de natuurwetgeving onder de Omgevingswet brengt met de Kamer delen.


Brondocumenten


Historie