Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 16 februari 2016
1. Werkbezoek Caribisch deel van het Koninkrijk

De commissie bespreekt het reis- en verblijfschema en de invulling van het programma van het werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk van 16-24 april 2016.

2. 34089

Wet elektriciteit en drinkwater BES

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van D66 (De Graaf).

3. Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de uitkomsten van het algemeen overleg van de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer met de minister van BZK d.d. 12 februari 2016 voor wat betreft de geschillenregeling. Zodra het stenogram hiervan beschikbaar is, wordt het ter kennis gebracht van de commissie.
In reactie op een vraag van het lid Van Kappen meldt de staf dat een brief is ontvangen van de minister van BZK ter zake van de Algemene Maatregel van Rijksbestuur 'Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten' in reactie op de commissiebrief. Deze zal in de eerstvolgende vergadering worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman