Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 maart 2016
1. Motie-De Graaf (D66) c.s. over evenwichtiger verhoudingen tussen werknemers en zelfstandigen op de arbeidsmarkt

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de minister van SZW van 3 maart 2016 over de uitvoering van de motie-De Graaf c.s. (34300, AA). De conceptbrief wordt 15 maart 2016 ter bespreking geagendeerd.

2. 33972, U

Verslag mondeling overleg over de gevolgen van de lage rente en de ultimate forward rate (ufr) voor de financiële positie van pensioenfondsen

De commissie stelt de brief naar aanleiding van het mondeling overleg met een kleine wijziging vast.

3. 33981, H

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De commissie stelt de brief met een reactie op de brief van de staatssecretaris van SZW van 23 februari 2016 over voortgang vereenvoudiging Participatiewet/ Wet banenafspraak (EK 33.981, H) ongewijzigd vast.

4. Rondvraag

De commissie overweegt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit te nodigen voor een mondeling overleg; ten aanzien van het te bespreken onderwerp zal een voorstel worden voorgelegd in de commissievergadering van 15 maart 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren