Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 8 maart 2016
1. Evaluatie Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Brief van de minister van Economische Zaken van 4 maart 2016 in reactie op brief van 11 februari 2016 (verslag schriftelijk overleg 33186, I)

De commissie besluit op 15 maart 2016 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

2. T01556 en convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 17 februari 2016, mede in reactie op brief van 4 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 31571, X)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en pas opnieuw te agenderen als de Tweede Kamer ervoor kiest om over dit onderwerp schriftelijk overleg te voeren en het verslag van dat overleg beschikbaar is.
Wanneer de Tweede Kamer besluit geen schriftelijk overleg te voeren, dan wordt het agendapunt zo spoedig mogelijk opnieuw geagendeerd.

3. Voorhang ontwerpbesluit schadevergoeding net op zee

Brief van de minister van EZ van 4 maart 2016 (34401, C)

De commissie besluit de brief van 4 maart 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

Uitgaande van de tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel 34401 (Tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord), stelt de commissie - gelet op het verzoek van de minister van EZ (31510, A) - voor dat wetsvoorstel plenair te behandelen op 22 maart 2016 en de eventuele stemming hierover op dezelfde dag te laten plaatsvinden.

4. Rondvraag

Het lid Pijlman (D66) vraagt de ambtelijke staf het ministerie van EZ te rappelleren ten aanzien van de toegezegde brief over het klimaatakkoord van Parijs (toezegging T02171).

Het lid Flierman (CDA) vraagt de ambtelijke staf na te gaan wat de minister van EZ heeft gezegd tijdens het Beleidsdebat Innovatie van 18 maart 2014 over het LOFAR-project in Drenthe in relatie tot het plaatsen van windmolens.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer