Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 maart 2016
1. 34082

Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

De commissie stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 5 april 2016.

2. 33582

Verruiming bevoegdheid burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 15 maart 2016.

3. 33799

Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Swagerman), D66 (Engels), SP (Wezel) en SGP (Van Dijk). Er zal aan de andere fracties de gelegenheid geboden worden om zich bij deze vragen aan te sluiten.

4. 34059 / 34138 / 34212

Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie; Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

De leden van de fracties van VVD en GroenLinks wensen zich aan te sluiten bij de vragen van de SP-fractie voor het nader voorlopig verslag. Aanvullende inbreng wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler) en D66 (Backer). Het conceptverslag wordt op 15 maart 2016 nogmaals geagendeerd.

5. Mededelingen en informatie

De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 1 maart inzake intrekking van wetsvoorstel Verhoging griffierecht hoger beroep en cassatie (33 757) voor kennisgeving aan.

6. Rondvraag

Het lid Duthler (VVD) attendeert de commissie op het artikel, in NJB 9 (2016), Ruimte voor rechters en rechtspraak van de heer F. Bakker.

De commissie besluit op voorstel van het lid Duthler (VVD) de minister van Veiligheid en Justitie een inhoudelijke reactie te verzoeken betreffende de opvolging van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer inzake "beleid in praktijk: de casus gesubsidieerde rechtsbijstand (21 mei 2014)".


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren