T02216

Toezegging Juridische redenering transparantie kosten programmering (34.264)De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sent (PvdA), toe de juridische redenering over transparantie van de kosten van de programmering aan de Kamers te sturen en daarbij onafhankelijke juridische experts te betrekken.


Kerngegevens

Nummer T02216
Status voldaan
Datum toezegging 1 maart 2016
Deadline 1 juli 2017
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden Prof.dr. E.M. Sent (PvdA)
Commissie commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen kosten
programmering
transparantie
Kamerstukken Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (34.264)


Uit de stukken

Handelingen I 2015-2016, nr. 18, item 8 - blz. 56

Mevrouw Sent (PvdA): Artikel 2.15, dat de staatssecretaris heeft voorgelezen, stelt dat de NPO inlichtingen moet verstrekken met betrekking tot de werkzaamheden van de NPO. Daaruit kan naar mijn mening geen inlichtingenplicht voor gemaakte kosten van programma's van omroeporganisaties worden afgeleid. Artikel 2.178, dat ook door de staatssecretaris is voorgelezen, gaat over iets anders, namelijk een deugdelijke administratie. Ook daarbij spelen de kosten van een programma geen rol, want die staan los van een deugdelijke administratie. Uit die twee artikelen van de Mediawet kan ik dus niet afleiden dat de omroepen gedwongen zouden moeten zijn om kosten van individuele programma's beschikbaar te stellen.

Staatssecretaris Dekker: Het gaat niet alleen om kosten voor individuele programma's maar om alle informatie die de Tweede Kamer vraagt over specifieke gevallen. In de twee voorbeelden die ik nu net noemde, ging het helemaal niet over programmakosten maar over specifieke producties. Daar was maatschappelijke discussie over; de Kamer wilde precies weten hoe het zat. In mijn optiek — we hebben daar natuurlijk ook allerlei juristen naar laten kijken — zijn de NPO en de omroepen verplicht om die informatie te verstrekken. Ik zou het op zich ook goed vinden, want in heel veel van die gevallen kun je het onmiddellijk wegspelen, want dan is er niet zo vreselijk veel aan de hand. Ik zal het volgende doen, zo zeg ik tegen mevrouw Sent. Alvorens ik hier strakke afspraken met de NPO over maak, zal ik de kaders sowieso voorleggen aan de Tweede Kamer. Dan kan ik nog eens bespreken hoe de wenselijkheid van dit construct daar überhaupt wordt gezien. Ook zal ik de juridische redenering, die ik zojuist voorlas, nog eens extra laten checken.

De voorzitter: Mevrouw Sent, kort op dit punt.

Mevrouw Sent (PvdA): Kan de staatssecretaris dit ook aan ons voorleggen? Kan hij het ook met ons delen?

Staatssecretaris Dekker: Ik kan de Eerste Kamer daar zeker een afschrift van sturen.

(...)

Kamerstukken I 2015/16, 34 264, H, p. 4

In het debat is transparantie over de kosten van de programmering en de interpretatie van artikel 2.178 Mediawet 2008 onder meer door de fracties van de PvdA en het CDA aan de orde gesteld. In mijn optiek zijn de NPO en de omroeporganisaties, mede op basis van dit artikel, verplicht om informatie aan de Minister te verstrekken over de kosten van de programmering als de Minister door het parlement om die informatie wordt gevraagd. Ik heb toegezegd dat ik de achterliggende redenering nogmaals juridisch zal laten nakijken.

(...)

Handelingen I 2015-2016, nr. 21, item 13, blz. 9-10

Staatssecretaris Dekker: Mevrouw Sent vroeg naar de transparantie over kosten. Zij vroeg mij nogmaals of de Mediawet voldoende basis biedt voor transparantie over de kosten van de programmering als de Kamer daarom vraagt. We hebben al van gedachten gewisseld over de interpretatie van de artikelen die zij in de eerste termijn noemde. Ik heb toen toegezegd dat ik in het voorstel dat ik de Tweede Kamer zal doen toekomen, de juridische redenering nog eens zal laten dubbelchecken. Ik kan dat ook laten doen door onafhankelijke juridische experts zodat ik, voordat ik met de NPO afspraken maak over transparantie en deze worden vastgelegd in een protocol, de hele redenering — heb ik de Tweede Kamer nu goed begrepen op dit punt; daar hebben we namelijk ook een discussie over gehad — en de kaders voor de afspraken ook aan beide Kamers kan voorleggen. In die zin kan ik tegen de Partij van de Arbeid zeggen: ja, u kunt mijn toezegging lezen in lijn met het ingetrokken amendement van de leden Heerma en Segers. Ik heb toegezegd om mijn voorstel ook aan de Tweede Kamer te doen toekomen.

(...)

Kamerstukken I 2015/16, 34 264, O, p. 6

De leden van de PvdA-fractie vroegen mij nogmaals naar de redenering over transparantie van de kosten van de programmering bij een verzoek van de Kamer. Ik had al toegezegd dat ik de juridische redenering hierachter nog eens zou onderzoeken en deze redenering aan de Eerste en Tweede Kamer zou sturen, voordat ik afspraken maak met de NPO. Ik heb in de tweede termijn op verzoek van de fractie van de PvdA ook toegezegd dat ik hier onafhankelijke juridische experts bij betrek.


Brondocumenten


Historie