T02218

Toezegging Levensbeschouwelijke programmering (34.264)De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Atsma (CDA), Lintmeijer (GroenLinks), Bikker (ChristenUnie) en Schalk (SGP), toe dat levensbeschouwelijke programmering onderdeel is en blijft van de taak van de publieke omroep. Hij zegt tevens toe zich te kunnen vinden in de motie-Bikker c.s. over een prestatieafspraak over de oormerking van het bedrag van minimaal € 12 miljoen per jaar voor programmering die voorheen verzorgd werd door de 2.42-omroepen en over een prestatieafspraak over het vrijmaken van ruimte en budget voor brede levensbeschouwelijke programmering.


Kerngegevens

Nummer T02218
Status voldaan
Datum toezegging 1 maart 2016
Deadline 1 januari 2017
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden J.J. Atsma (CDA)
Mr. M.H. Bikker (ChristenUnie)
Drs. F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
P. Schalk (SGP)
Commissie commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen levensbeschouwing
motie
programmering
Kamerstukken Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (34.264)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2015/16, 34 264, H, p. 4

Ik heb onder andere richting de fracties van de ChristenUnie, de SGP en het CDA dan ook nogmaals benadrukt dat levensbeschouwelijke programmering onderdeel is en blijft van de taak van de publieke omroep. De wet geeft de publieke omroep de opdracht om in zijn media-aanbod de onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op levensbeschouwelijk gebied te weerspiegelen. Ik zal er voor zorgen dat levensbeschouwing uitdrukkelijk terugkomt in de prestatieovereenkomst met de NPO.

(...)

Handelingen I 2015-2016, nr. 21, item 13, blz. 9

Staatssecretaris Dekker: Dan kom ik op het punt "levensbeschouwing". Ik ben het met de Kamer eens dat levensbeschouwelijk media-aanbod bij de landelijke publieke omroep van groot belang is en blijft. Heel expliciet heb ik daar de heer Schalk, de heer Lintmeijer, maar vooral ook mevrouw Bikker over gehoord in hun bijdragen in de tweede termijn. Het aanbod geeft mede invulling aan de opdracht om de pluriformiteit in onze samenleving te weerspiegelen. Het is belangrijk dat er ruimte en budget blijven voor die programmering. Dat geldt niet alleen voor het aanbod dat eerst door de zogeheten 2.42-omroepen werd gemaakt, maar wat mij betreft geldt dat ook voor de bredere levensbeschouwelijke programmering. We hebben al afgesproken dat de NPO 12 miljoen oormerkt voor levensbeschouwelijke programmering; dat leggen we vast in een prestatieovereenkomst. De motie die mevrouw Bikker heeft ingediend, gaat nog wat verder, want die gaat ook over de bredere programmering op het vlak van levensbeschouwing. Ik heb daar geen problemen mee en ik wil het oordeel over de motie dan ook aan de Kamer laten.

Mevrouw Bikker (ChristenUnie): Ik dank de staatssecretaris voor die toezeggingen. We hebben in dit huis als goed gebruik dat als de staatssecretaris zegt dit te gaan doen, je met een motie aangeeft op welke wijze je daarmee omgaat. Ik wil ook aan de andere collega's toelichten waarom ik twee verzoeken doe, ook ten aanzien van die 12 miljoen. Daarover blijft in Hilversum gedoe. De staatssecretaris heeft het weliswaar een aantal keren toegezegd, maar ik zou er erg aan hechten als dat ook in een motie wordt uitgesproken. Ik dank hem dus voor zijn toezegging, maar ik hoop ook dat dit voortaan in de praktijk geen gedoe meer oplevert en dat er weer gewoon programma's worden gemaakt.

Staatssecretaris Dekker: Dat hoop ik ook. Ik heb ook niet de indruk dat het gedoe in Hilversum nu komt vanuit de Staten-Generaal of de discussies die we hebben gehad in de Tweede Kamer of hier in de Eerste Kamer. Misschien is er onduidelijkheid geweest in Hilversum. Met deze motie kunnen we die onduidelijkheid wegnemen. Beide elementen kan ik ook goed opnemen in de prestatieovereenkomst.

(...)

Kamerstukken I 2015/16, 34 264, O, p . 7

Uw Kamer, en met name de fracties van ChristenUnie, SGP en GroenLinks, vroeg aandacht voor levensbeschouwelijke programmering. Ik ben het met uw Kamer eens dat levensbeschouwelijk media-aanbod bij de landelijke publieke omroep van groot belang is en blijft voor de pluriformiteit van de publieke omroep. Er moet ruimte en budget blijven voor deze programmering.

Er ligt al een afspraak met de NPO om € 12 miljoen te oormerken voor levensbeschouwelijke programmering en dit vast te leggen in de prestatieovereenkomst. Tijdens het debat diende de ChristenUnie-fractie een motie in die vroeg om een prestatieafspraak over de oormerking van het bedrag van minimaal € 12 miljoen per jaar voor programmering die voorheen verzorgd werd door de 2.42-omroepen. Daarnaast vroeg de motie om een prestatieafspraak over het vrijmaken van ruimte en budget voor brede levensbeschouwelijke programmering. Ik kan mij vinden in de motie, zoals ik ook in het debat heb gezegd.


Brondocumenten


Historie