T02225

Toezegging Indiening regiowetsvoorstel (34.264)De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe het wetsvoorstel over de modernisering van de regionale publieke omroep vóór het zomerreces bij de Tweede Kamer in te dienen, behoudens onvoorziene omstandigheden. De staatssecretaris verzekert dat er intensief overleg zal zijn tussen OCW, stichting ROOS, het IPO en andere betrokken partijen.


Kerngegevens

Nummer T02225
Status afgevoerd
Datum toezegging 1 maart 2016
Deadline 1 juli 2016
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden Mr. M.H. Bikker (ChristenUnie)
Commissie commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen regionale omroepen
Kamerstukken Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (34.264)


Uit de stukken

Handelingen I 2015-2016, nr. 21, item 3, blz. 16

Mevrouw Bikker (ChristenUnie): Het wetsvoorstel dat bepalend is voor de inhoud van de regionale omroep moet nog volgen. Graag krijg ik de toezegging van de staatssecretaris dat hij daarmee uiterste vaart zal maken. Dan kunnen wij inhoud en vorm snel aan elkaar kunnen koppelen.

(...)

Handelingen I 2015-2016, nr. 21, item 13, blz. 13

Staatssecretaris Dekker: Ik realiseer mij dat regionale omroepen en hun personeel zich zorgen maken over mogelijke vertraging van het voorliggende wetsvoorstel. Daarom is het van belang dat er snel duidelijkheid komt. Ik zal bovendien vaart maken met het volgende wetsvoorstel, zoals mevrouw Bikker vroeg.

(...)

Handelingen I 2015-2016, nr. 21, item 13, blz. 13

Mevrouw Bikker (ChristenUnie): Ik dank de staatssecretaris voor de toezegging om snel te komen met een inhoudelijke regionale publieke omroepwet.

(...)

Kamerstukken I 2015/16, 34 264, O, p. 2

Ik streef naar het in werking treden van het regiowetsvoorstel per 1 januari 2017. De Tweede Kamer kan dit wetsvoorstel voor het zomerreces van 2016 tegemoet zien. Ik vind het met uw Kamer belangrijk om vaart te maken, zodat er volledige duidelijkheid is voor de regionale omroepen en hun personeel.

(...)

Kamerstukken I 2015/16, 34 264, P, p. 2

Ik zeg verder toe dat het regiowetsvoorstel voor het zomerreces aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, behoudens onvoorziene omstandigheden, zoals ik ook in mijn brief aan de Eerste Kamer schrijf. Dit wetsvoorstel omvat de inhoudelijke uitwerking van de tweede fase, alsmede de uitwerking van de motie over Omrop Fryslân. Wij hebben afgesproken dat er de komende periode intensief overleg zal zijn tussen OCW, stichting ROOS, het IPO en andere betrokken partijen (bijvoorbeeld het Commissariaat voor de Media), om zeker te stellen dat de fasering in wetgeving ook leidt tot een goede en voor de regionale omroep uitvoerbare transitie en dat daarbij geen onomkeerbare stappen gezet zullen worden.


Brondocumenten


Historie