Stemming moties Goedkeuring en uitvoering Verdrag inzake de rechten van personen met een handicapVerslag van de vergadering van 19 april 2016 (2015/2016 nr. 28)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Goedkeuring en uitvoering Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (33992) (R2034) en het wetsvoorstel Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33990),

te weten:

de motie-Diederik van Dijk c.s. over het aanmerken van de bescherming van de rechten van mensen met een beperking als één van de prioriteiten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid (33992 (R2034), 3390, letter D);

de motie-Teunissen c.s. over een plan van aanpak voor een inclusieve samenleving, ook in termen van ontwikkelingssamenwerking (33992 (R2034), 33990, letter E).

(Zie vergadering van 12 april 2016.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister voor Wonen en Rijksdienst, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Het woord is aan de heer Schalk.

De heer Schalk i (SGP):

Mevrouw de voorzitter. Namens de indiener, die nu op de eilanden is, wil ik vragen om de motie onder letter D aan te houden.

De voorzitter:

Het gaat om de motie-Diederik van Dijk c.s. over het aanmerken van de bescherming van de rechten van mensen met een beperking als één van de prioriteiten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid.

Op verzoek van de heer Diederik van Dijk stel ik voor, zijn motie (33992 (R2034), 3390, letter D) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Koffeman.

De heer Koffeman i (PvdD):

Voorzitter. Om dezelfde reden vraag ik u, de motie-Teunissen c.s. over een plan van aanpak voor een inclusieve samenleving, ook in termen van ontwikkelingssamenwerking aan te houden.

Op verzoek van mevrouw Teunissen stel ik voor, haar motie (33992 (R2034), 33990, letter E) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.