Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 14 juni 2016
1.
34091

Initiatiefvoorstel-Segers, Volp en Kooiman Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

Een ruime meerderheid van de commissie spreekt zich uit voor opschorting van de behandeling van dit wetsvoorstel tot ook de Novelle Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33885) deze Kamer bereikt heeft. Op verzoek van de fracties van ChristenUnie en SP wordt dit agendapunt aangehouden tot de commissievergadering van 21 juni 2016.

NB: de plenaire behandeling in de Tweede Kamer van wetsvoorstel 33885 is voorzien op 16 juni a.s.

2.
33987

Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Inbreng wordt geleverd door de leden van de fracties van de VVD (Schouwenaar), CDA (Van Rij), D66 (Backer), SP (Wezel), PvdA (Beuving), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

3.
34059 / 34138 / 34212

Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie; Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

De commissie besluit de deadline voor het leveren van inbreng voor het verslag te stellen op woensdag 15 juni 2016 12:00 uur.

Inbreng wordt geleverd door de leden van de fracties van het CDA (Rombouts), D66 (Backer), de SP (Ruers) en GroenLinks (Strik).

4.
Vaststelling brief over de voorgenomen modernisering van het Wetboek van Strafvordering

De commissie stelt de conceptbrief aan de minister van Veiligheid en Justitie inzake modernisering van het Wetboek van Strafvordering vast.

5.
34067

Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

De commissie stelt de Voorzitter voor het plenaire debat te hervatten op 12 juli 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren