Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 21 juni 2016
1.
Vaststellen agenda

Het lid Ruers (SP) stelt de behandeling van de suppletoire begroting Veiligheid en Justitie i.v.m. de voorjaarsnota (34485 VI) aan de orde. De commissie deelt in ruime meerderheid de opvatting dat deze behandeling nog voor het zomerreces dient plaats te vinden. Teneinde de minister van V&J tegemoet te komen stelt de commissie voor deze behandeling plaats te laten vinden op 5 juli 2016, onder voorbehoud dat behandeling van de suppletoire begroting V&J in de Tweede Kamer uiterlijk 30 juni is afgerond. Terugvaloptie is behandeling op 12 juli 2016.

De commissie besluit de minister van Veiligheid en Justitie eveneens tegemoet te komen om de hervatting van het het plenaire debat inzake wetsvoorstel eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg (34067), voorzien voor 12 juli 2016, te verplaatsen. In ruime meerderheid besluit de commissie tot hervatting na het zomerreces.

2.
34091

Initiatiefvoorstel-Segers, Volp en Kooiman Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

De commissie besluit op voorstel van het lid Bikker (ChristenUnie) het initiatiefvoorstel-Segers, Volp en Kooiman Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel en de Novelle Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche 33885 separaat, maar op dezelfde datum te behandelen. Vooruitlopend op de aanvaarding van wetsvoorstel 33885 stelt de commissie voor de voorbereidende onderzoeken te houden op 12 juli 2016.

NB: Wetsvoorstel 33885 is hedenmiddag aanvaard door de Tweede Kamer

3.
34145

Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt op 12 juli 2016 geleverd door de fracties van CDA (Van Rij), D66 (Backer) en SP (Wezel).

4.
34356 (R2064) en 34359

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding; Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Inbreng wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Knip & Duthler), CDA (Van Rij & Bijsterveld), D66 (Engels), SP (Wezel), PvdA (Schrijver), CU (Bikker) en SGP (Van Dijk).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren