Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 13 september 2016
1. 32317, GV

JBZ-Raad

De commissie neemt het verslag van de informele JBZ-Raad van 7-8 juli 2016 voor kennisgeving aan.

2. E160026, E160027, E160028 (Tweede pakket herziening GEAS)

Pakket: procedureverordening, kwalificatieverordening en herziening opvangrichtlijn

De commissie stelt 4 oktober 2016 vast als inbrengdatum voor schriftelijk overleg.

3. E160025 (Gemeenschappelijk EU-hervestigingskader)

Voorstel voor een verordening tot oprichting van een EU-hervestigingskader en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad

De commissie stelt 4 oktober 2016 vast als inbrengdatum voor schriftelijk overleg.

4. E160022

Commissiemededeling over een nieuw partnerschapskader met derde landen in het kader van de Europese migratieagenda

De commissie neemt de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 19 augustus 2016 voor kennisgeving aan.

5. Europese aanpak vluchtelingencrisis

Het verslag van het mondeling overleg met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en het vijfde verslag van de Europese Commissie over herplaatsing en hervestiging geven geen aanleiding tot (nader) overleg.

6. Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een meerjarenkader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor 2018–2022

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren