Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 september 2016
1. 34459

Aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 11 oktober 2016, met als alternatieve datum 4 oktober 2016.

2. T02217

Toezegging Kijkwijzer op reclames (34.264)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van 5 september 2016 (34264, U) toezegging T02217 - in afwachting van informatie inzake de uitvoer van de voorgestelde maatregelen - als deels voldaan aan te merken.

3. T02225 [aangehouden]

Toezegging Indiening regiowetsvoorstel (34.264)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van 2 september 2016 (34264, T) op 27 september 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg, Zij merkt daarbij op het antwoord graag te ontvangen vóór de plenaire behandeling van wetsvoorstel 34459, voorzien voor 11 oktober 2016.
De commissie verzoekt de staf ambtelijk na te gaan hoe genoemde brief van 2 september zich verhoudt tot het reeds aangenomen wetsvoorstel 34264 (Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst).

4. T02228

Toezegging Procedure benoeming huidige raad van toezicht NPO (34.264)

De commissie besluit de brief van 23 augustus 2016 (34264, S) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02228 als voldaan aan te merken.

5. T02064

Toezegging Rechtspositie studenten (34.035)

De commissie besluit de brief van 20 juli 2016 (34035, T) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02064 als voldaan aan te merken.

6. T02244

Toezegging Inventarisatie deugdelijkheidseisen (33.862)

De commissie besluit de brief van 18 augustus 2016 (33862, H) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02244 als voldaan aan te merken.

7. T02202

Toezegging Onderzoek uitzonderlijke vondsten (34.109)

De commissie besluit het verslag schriftelijk overleg (34109, I) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02202 als voldaan aan te merken.

8. T02205

Toezegging Overleg met AWN (34.109)

De commissie besluit de brief van 6 september 2016 (34109, J) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02205 als voldaan aan te merken.

9. 33157, I

Motie-Bruijn (VVD) c.s. over het moment van afnemen van de centrale eindtoets; Centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot na de behandeling van het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de eindtoets in het basisonderwijs, dat verplaatst is naar een nader te bepalen datum.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer