Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 13 september 2016
1. COSAC- questionnaire

De commissie bespreekt de ambtelijk voorbereide beantwoording van de COSAC-questionnaire en besluit om de beantwoording ervan middels een e-mailprocedure uiterlijk woensdag 14 september 2016 af te ronden.

2. Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Toezegging Inzet regering voor transparantie tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap (34.139); Toezegging Informeren over toetreding EU tot EVRM (33.877); Toezegging Betrekken toegang tot limitédocumenten voor deskundigen in evaluatie (34.166); Toezegging Actieve inspanning t.a.v. bestrijding microplastics tijdens Nederlands EU-Voorzitterschap (34.139); Toezegging Vergadering Parlementaire Assemblee en werklast EHRM (32.125 en 32.123 V); Toezegging Top over de toekomst van de Raad van Europa (34.166); Toezegging Evaluatie werkwijze Raad naar aanleiding van het arrest Access Info Europe (34.166); Toezegging Inzet versterking rechtsstaat in Turkije in Raad van Europa (34.166); Toezegging Rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor het al dan niet instemmen met TTIP (34.166)

De commissie bespreekt het Verslag van een schriftelijk overleg inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan (EK 34.300 V, F). Zij besluit als volgt:
De status van de toezeggingen met nummers T01191, T01941, T02124, T02082, T02267, T02269 en T02273 blijven ongewijzigd. De status van de toezeggingen met nummers T02083 en T02271 worden gewijzigd in "voldaan". Ten aanzien van deze laatste toezegging (T02271) besluit de commissie dat zij de inzet van de regering inzake de versterking van de rechtsstaat in Turkije in de Raad van Europa zal blijven volgen.

3. Verslag van de werkgroep 'Eerste Kamer en EU-informatievoorziening'

De commissie bespreekt het verslag van de werkgroep 'Eerste Kamer en EU-informatievoorziening' en besluit als volgt:
- In navolging van de aanbeveling uit het verslag zal de commissie EUZA het College van Senioren verzoeken in te stemmen met een evaluatie van de Europese werkwijze van de Eerste Kamer. Daartoe zal de staf een conceptbrief opstellen aan het College van Senioren. Samen met de uitvoering van de evaluatie zal ook aandacht worden besteed aan nadere voorlichting aan de Kamerleden over de Europese werkwijze.
- In navolging van de aanbeveling uit het verslag stelt de commissie voor dat de Kamer ook tegelijkertijd een voorlichtingsverzoek aan de Raad van State doet inzake de openbaarheid van Raadsdocumenten te formuleren.
Gelet op de huidige status van het verslag (vooralsnog discussiestuk) besluit de commissie het niet formeel te verspreiden, maar het staat Leden vrij om het informeel te delen.

4. Rondvraag

Het lid Kox (SP) licht de recente ontwikkelingen toe inzake de status van de Russische delegatie in PACE.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman