Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 13 september 2016
1. T01220, T01222, T01223 en T01224

De commissie bespreekt de brief van de minister van BZK d.d. 23 augustus 2016 in reactie op het toezeggingenrappel van juli 2016 voor wat betreft de toezeggingen T01220, T01222, T01223 en T01224 (EK 34300 VII, G). De commissie besluit als volgt:
- de status van toezegging T01220 blijft ongewijzigd (openstaand);
- de status van toezegging T01222 blijft ongewijzigd (openstaand) en de deadline wordt verplaatst naar 1 november 2016;
- de status van toezegging T01224 blijft ongewijzigd (openstaand);
- de status van toezegging T01223 blijft ongewijzigd (openstaand) en de toezegging wordt gerappelleerd bij de minister van V&J.

2. T01156

Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957)

De commissie neemt de brief van de bewindslieden van OCW d.d. 27 juni 2016 inzake aanbieding eindrapport evaluatie Onderwijsagenda Caribisch Nederland (32419, R) voor kennisgeving aan.

3. Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties Tweede Kamer

Voor zover relevant voor haar eigen werkzaamheden en besluitvorming (i.c. IPKO) bespreekt de commissie hetgeen in haar zustercommissie in de recente procedurevergadering is besloten. Deze bespreking zal (ambtelijk en politiek) worden teruggekoppeld en tevens zal een gezamenlijke commissievergadering plaatsvinden op 4 oktober om 16.30 uur in de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman