Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 8 november 2016
1. 34446

Vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen na overeenstemming met de ouders

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 15 november 2016.

2. Toezegging T02160 - Alternatieve aankoopprocedure

Brief van de minister van OCW van 24 oktober 2016 (34285/34286, H)

De commissie besluit de toezegging als openstaand aan te merken en de deadline aan te passen naar 1 juli 2017.
De commissie besluit eveneens tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op 15 november 2016.

3. Motie-Bruijn - moment van afnemen van de centrale eindtoets (33157, I)

Brief van de staatssecretaris van OCW van 25 oktober 2016 naar aanleiding van brief van 12 oktober 2016 (verslag schriftelijk overleg 33157, P)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

4. Fusietoets in het onderwijs

Brief van de minister en staatssecretaris van OCW van 1 november 2016 (32040, I)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

5. Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De commissie geeft aan op dit moment geen behoefte te hebben aan een begrotingsdebat.

6. Rondvraag

Het lid Gerkens (SP) geeft aan dat de leden van haar fractie zich aansluiten bij de gestelde vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van D66 in het voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel namen en graden hoger onderwijs (34412).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer