Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 8 november 2016
1. 34041

Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk

Inbreng voor een gezamenlijk nader voorlopig verslag inzake het onderhavige wetsvoorstel en de wetsvoorstellen (34390) Wet
bewijsvermoeden gaswinning Groningen en (34348) Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen, wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Klip), CDA (Flierman), D66 (Pijlman), SP (Meijer), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Ester).

Tevens besluit de commissie te streven naar een spoedige afronding van de drie wetsvoorstellen en stelt daarom een gelijktijdige plenaire behandeling voor op dinsdag 6 december 2016. Om dit te bewerkstelligen zal de commissie de regering verzoeken de nadere memorie van antwoord uiterlijk vrijdag 18 november 2016 aan de Kamer te sturen.

2. 34390

Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen

Inbreng voor een gezamenlijk nader voorlopig verslag inzake het onderhavige wetsvoorstel en de wetsvoorstellen (34041)Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk en (34348) Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen, wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Klip), CDA (Flierman), D66 (Pijlman), SP (Meijer), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Ester).

Tevens besluit de commissie te streven naar een spoedige afronding van de drie wetsvoorstellen en stelt daarom een gelijktijdige plenaire behandeling voor op dinsdag 6 december 2016. Om dit te bewerkstelligen zal de commissie de regering verzoeken de nadere memorie van antwoord uiterlijk vrijdag 18 november 2016 aan de Kamer te sturen.

3. 34348

Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen

Inbreng voor een gezamenlijk nader voorlopig verslag inzake het onderhavige wetsvoorstel en de wetsvoorstellen (34041) Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk en (34390) Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen, wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Klip), CDA (Flierman), D66 (Pijlman), SP (Meijer), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Ester).

Tevens besluit de commissie te streven naar een spoedige afronding van de drie wetsvoorstellen en stelt daarom een gelijktijdige plenaire behandeling voor op dinsdag 6 december 2016. Om dit te bewerkstelligen zal de commissie de regering verzoeken de nadere memorie van antwoord uiterlijk vrijdag 18 november 2016 aan de Kamer te sturen.

4. Inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 21 oktober 2016 (33348, Z)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de SP (Meijer) en de PvdD (Koffeman).
De commissie verzoekt de griffie te onderzoeken op welke datum in januari of februari 2017 de commissie een mondeling overleg kan voeren met de staatssecretaris van Economische Zaken over de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming. De commissie wenst daarbij ook de motie-Verheijen c.s. (33348, I) te betrekken.

5. Nationale Energieverkenning 2016

Brief van de minister van Economische Zaken van 14 oktober 2016 (33913, J)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Meijer), PVV (Dercksen) en GroenLinks (Vos). De conceptbrief wordt per mail aan de leden rondgestuurd.

6. Uitkomsten COP21 Parijs - appreciatie en vervolgstappen

Brief van de staatssecretaris van I&M van 25 oktober 2016 in reactie op brief van 30 september 2016 (verslag schriftelijk overleg 31793, D)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

7. Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De commissie geeft aan geen behoefte te hebben aan een begrotingsdebat.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer