Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 8 november 2016Parlementair jaar 2016/2017, 6e vergadering

Aanvang: 13.30 uur

Sluiting: 13.42 uur

Status: gecorrigeerd


Opening

Voorzitter: Flierman

Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten:

Van Apeldoorn, Atsma, Backer, Barth, Beuving, Van Bijsterveld, Bredenoord, Brinkman, Bruijn, Dercksen, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Ganzevoort, Gerkens, De Graaf, De Grave, Van Hattem, Hoekstra, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Van Kappen, Van Kesteren, Klip-Martin, Knip, Koffeman, Köhler, Kok, Kops, Kox, Krikke, Kuiper, Lintmeijer, Markuszower, Martens, Meijer, Nooren, Oomen-Ruijten, Pijlman, Popken, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Van Rooijen, Ruers, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Sent, Sietsma, Van Strien, Strik, Teunissen, Van de Ven, Verheijen, Vos, Vreeman, De Vries-Leggedoor, Van Weerdenburg en Wezel,

en de heer Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

alsmede mevrouw Keijzer, lid Tweede Kamer en de heer Van Weyenberg, lid Tweede Kamer.


Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Schrijver, wegens een bezoek aan China;

Overbeek en Knapen, wegens verblijf buitenslands;

Stienen, wegens een OVSE-verkiezingswaarneming in de Verenigde Staten;

Rombouts en Nagel, wegens bezigheden elders;

Postema, wegens persoonlijke omstandigheden.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


De voorzitter:

Tevens deel ik aan de Kamer mee dat de Voorzitter en de Griffier zich hebben afgemeld wegens een bezoek aan China.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


De Kamer heeft diverse voornemens tot het sluiten, vaststellen, wijzigen of verlengen van verdragen, protocollen en overeenkomsten ontvangen. Ik stel vast dat voor deze voornemens de termijnen zijn verstreken en dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van de volgende voornemens geen behoefte bestaat: 24493 (R1557), AZ; 34533 (R2072), A; 34540, A; 34546, A; 34549 (R2073), A; 34557 (R2074), A; 34561 (R2075), A.


Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn collectief beheer) (34243);

- het wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017) (34528);

- de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie d.d. 3 november 2016 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake instemmingsverzoek tot aanvaarding van de toetreding van Zuid-Korea, Kazachstan en Peru tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (HKOV) (32317, letter HA).

De wetsvoorstellen en de brief worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn collectief beheer) (34243) te hebben kunnen verenigen.


Stemmingen

Stemming Normalisering rechtspositie ambtenaren

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (32550).

(Zie vergadering van 25 oktober 2016.)


De voorzitter:

Ik heet de initiatiefnemers, de heer Van Weyenberg en mevrouw Keijzer, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van harte welkom in de Eerste Kamer.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


De heer Sietsma (ChristenUnie):

Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie zal tegen dit wetsvoorstel stemmen, omdat er volgens ons geen sprake is van een reëel bestaand probleem, omdat de huidige wijze van aanstelling een bij de publieke dienst passende rechtsvorm is. We hebben geen bezwaar tegen modernisering, die in dit voorstel trouwens ten onrechte als "normalisering" wordt geframed, maar menen dat de voordelen van deze omvangrijke en kostbare operatie niet zijn aangetoond. Ook zijn de bonden, als vertegenwoordigers van werknemers, niet positief en is er geen zicht op de effecten van dit wetsvoorstel voor het overleg tussen werkgevers en werknemers. Last but not least: deze Kamer moet er echt op letten dat er geen dekking is voor de omvangrijke invoeringskosten, die behalve bij het Rijk ook bij de decentrale overheden terecht zullen komen.


Mevrouw Huijbregts-Schiedon (VVD):

Voorzitter. Zowel de tijdspanne van behandeling als het plenaire debat met de initiatiefnemers hebben wat de VVD betreft de inhoud en de betekenis van het voorstel goed gedaan. De brief vorige week van de minister heeft ten slotte ook voor mijn fractie nog een aantal onduidelijkheden weggenomen, waarvoor dank. Het doel van de normalisatie is en was, de rechtspositie van werknemers in de publieke sector zo veel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in de private sector. De VVD heeft lang geworsteld met de vraag of het voorstel het begrip "zo veel mogelijk" realiseert. Het antwoord daarop luidt uiteindelijk positief. Overigens wel met de kanttekening dat wij het vervolgtraject met dezelfde kritische blik als tot nu toe zullen blijven beoordelen. Samenvattend: de VVD steunt dit initiatiefvoorstel.


Mevrouw Barth (PvdA):

Voorzitter. Ook onze fractie heeft geworsteld met dit wetsvoorstel. Het heeft nadelen, de invoering is duur en er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende ambtenaren zonder goede inhoudelijke onderbouwing. Maar het heeft ook voordelen, zoals verbetering van het ontslagrecht. Wij waarderen bovendien de toezeggingen die we van de indieners en de minister tijdens het debat hebben gekregen. De doorslag voor de fractie van de Partij van de Arbeid heeft gegeven dat het overlegstelsel met de ambtenarenbonden door deze wet wordt afgeschaft, zonder dat daar met de bonden op passende wijze over is overlegd en zonder dat een beeld bestaat van wat ervoor terugkomt. In onze ogen horen ingrijpende wijzigingen in arbeidsvoorwaarden alleen te worden ingevoerd als er draagvlak voor is bij de mensen die het betreft. Mijn fractie zal daarom, alles afwegende, tegen dit wetsvoorstel stemmen.


De heer Köhler (SP):

Voorzitter. Het initiatiefwetsvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren beoogt de rechtspositie van werknemers bij de overheid meer in lijn te brengen met die van andere werknemers. De SP-fractie vindt dat in principe een goed streven, maar constateert dat er met deze wet in de praktijk weinig zal veranderen. Alleen de positie van de vakorganisaties in het overleg met de overheidswerkgevers dreigt verzwakt te worden. De initiatiefnemers van deze wet vinden dat wel best en de minister heeft geweigerd, dit te repareren. Maar dit bezwaar doet voor mijn fractie de balans doorslaan naar een stem tegen dit wetsvoorstel.


De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. De positie van de overheid in onze samenleving is een principieel andere dan die van private personen en instellingen. Dat betekent voor mij dat ik er ook geen principieel bezwaar tegen heb dat de arbeidsrechtelijke positie van overheidsdienaren anders is dan die van werknemers in de privésector. Het wetsvoorstel dat ter tafel ligt, resulteert erin dat normalisering, gelijkschakeling van de beide rechtsposities, niet over de hele overheidssector, maar slechts voor een deel daarvan gerealiseerd wordt, waardoor een situatie ontstaat die in feite onduidelijker is dan die van op het ogenblik. Bovendien is dit een wetsvoorstel dat heel veel nieuwe regelingen en aanpassingen van regelingen vergt, waardoor het buitengewoon duur is. Het nut daarvan ontgaat mij en het draagvlak onder de mensen die het betreft lijkt heel beperkt. Ik zal dus tegenstemmen.

De voorzitter:

Nog andere leden voor een stemverklaring? Dat is niet het geval.

Dan stel ik voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, het CDA, 50PLUS, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de OSF en de SP ertegen, zodat het is aangenomen.


Dat gezegd hebbende, kan de vergadering worden gesloten.


Sluiting

Sluiting 13.42 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 8 november 2016:

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn collectief beheer) (34243);

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017) (34528);

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van 3 november 2016 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake instemmingsverzoek met de aanvaarding van de toetreding van Zuid-Korea, Kazachstan en Peru tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (HKOV) (32317, HA);

b. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 15 november 2016 onder voorbehoud:

Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294) (34157);

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen (34159).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen (34514).

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 17 oktober 2016 (griffienr. 160006.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Algemene Zaken van 18 oktober 2016 (griffienr. 160007.01);

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche inzake Mededeling EU-Tunesië (griffienr. 160133);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Handel op 18 oktober 2016 (griffienr. 160139);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda t.b.v. de Eurogroep en Ecofin-Raad van 7 en 8 november 2016 te Brussel (griffienr. 160132).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van B.E., inzake wetsvoorstellen openbare lichamen BES (griffienr. 160053.01);

een, van E.P.K. te D.H., inzake foutief/oneerlijk gebruik van referenda (griffienr. 160131.03);

een, van I.K., inzake verdrag met Oekraïne (griffienr. 160131.02);

een, van H.E., inzake alsvoren (griffienr. 160131);

een, van A.B., inzake alsvoren (griffienr. 160131.01).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van M.B., inzake diepgaande corruptie van het "systeem" (griffienr. 160112.01).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van prof. dr. P.L., inzake evaluatie energieakkoord (griffienr. 160137).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Economische Zaken en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van A.S., inzake wetsvoorstel uitbreiding euthanasie wetgeving/voltooid leven (griffienr. 160130);

een, van G.F., inzake grote zorg om beroepsgeheim (griffienr. 159915.13).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.