Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 15 november 2016
1. Behandeling ontwerpbesluiten Omgevingswet

Brief van de minister van I&M van 11 november 2016 in reactie op brief van 26 oktober 2016 (verslag schriftelijk overleg 33118, J)

De commissie besluit de brief van 11 november 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

Voorts besluit de commissie het ministerie van I&M te verzoeken een twee uur durende gezamenlijke technische briefing te houden over de resultaten van de consultatie inzake de ontwerpbesluiten Omgevingswet en de ontwerpbesluiten zelf. Als datum geeft zij de voorkeur aan 17 januari 2017 aan het eind van de middag. Indien dit niet mogelijk is, stelt zij voor dinsdagochtend 24 januari 2017.

2. Voortgang Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Brief - met twee bijlagen - van de staatssecretaris van I&M van 9 november 2016 inzake de 7e voortgangsrapportage NSL (30175, I)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer meer bekend is omtrent de behandeling door de Tweede Kamer van de zevende voortgangsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), en de staatssecretaris de Eerste Kamer eind november heeft geïnformeerd over het onderzoek naar de luchtkwaliteit rondom veehouderijen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer