Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 15 november 2016
1. 34388

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 13 december 2016.

2. 34145

Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

De commissie besluit het plenaire debat over het wetsvoorstel, dat reeds voorzien is voor 29 november 2016, doorgang te laten vinden.

3. Problematiek Nationale Politie

De commissie besluit in meerderheid geen voorstel te doen aan de Eerste Kamervoorzitter voor het houden van een beleidsdebat over de invoeringsproblematiek omtrent de Nationale Politie. Deze meerderheid geeft mee dat leden dit onderwerp desgewenst bij het nog te houden plenaire begrotingsdebat Veiligheid & Justitie mee kunnen nemen.

4. Reactie op brief NOvA over Modernisering van het Wetboek van Strafvordering

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 22 november 2016.

5. Mededelingen en informatie

De commissie besluit, op instigatie van het lid Ruers (SP), de minister van V&J een brief te sturen over de door hem toegezegde brief inzake de uitwerking van de AMvB behorende bij het wetsvoorstel Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en slachtofferzorg (34067). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren