Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 15 november 2016
1. Terugkoppeling bezoek Kamervoorzitter aan Volksrepubliek China

Tijdens de vergadering geeft de Kamervoorzitter een terugkoppeling van haar bezoek aan de Volksrepubliek China die zij van zondag 6 t/m vrijdag 11 november 2016 aflegde. De Kamervoorzitter bezocht China op uitnodiging van de Voorzitter van de Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), de heer Yu Zhengsheng. De delegatie bestond naast de Kamervoorzitter uit de Commissievoorzitter BDO, de Griffier van de Eerste Kamer en de stafmedewerker internationaal. Meer informatie aangaande het bezoek staat op de website van de Eerste Kamer.

2. Inventarisatie van de wenselijkheid van (een) begrotingsdebat(ten)

Het Lid Lintmeijer (GroenLinks) geeft aan mogelijk een begrotingsdebat over ontwikkelingssamenwerking voor te staan. Na beraad onder de overige fracties tijdens de vergadering stelt de commissievoorzitter voor dat de fractie van GroenLinks uiterlijk vrijdag 18 november a.s. te kennen geeft of zij een begrotingsdebat voorstaat of dat (vooralsnog) kan worden volstaan met een mondeling overleg. Hier kan zowel de commissie als het Lid Lintmeijer zich in vinden.

3. Mededelingen en informatie

Het Lid Stienen (D66) geeft een mondeling terugkoppeling van haar deelname aan de OVSE-verkiezingswaarnemingsmissie in de Verenigde Staten.

4. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk