Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 29 november 2016
1. 34497

Vaststelling tarieven 2017 voor opslag duurzame energie

De commissie besluit zich in te zetten voor een spoedige afhandeling van het wetsvoorstel. Zij stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 6 december 2016.

2. Betere internetverbinding

Pakket Europese voorstellen inzake betere internetverbinding

De commissie besluit de voorstellen van het pakket betere internetverbinding niet in behandeling te nemen.

3. Maatregelenpakket fosfaatreductie

Brief - met afschrift - van de staatssecretaris van EZ van 24 november 2016 (34532, B)

Enkele fracties overwegen inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De commissie besluit daarom dit onderwerp op 6 december 2016 nogmaals te agenderen.

4. Rondvraag

Het lid Koffeman (PvdD) geeft aan graag een commissiebrief te sturen naar aanleiding van de tweede uitstelbrief van de staatssecretaris van Economische Zaken inzake de beantwoording van vragen over het convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (31571, Z).
De commissie verzoekt de staf om hiervoor een conceptbrief op te stellen en die op 6 december 2016 te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer