Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN) van 13 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34.036)

- Toezegging Voortgangsrapportage DBA (T02368) [aangehouden]

Brief van de staatssecretaris van Financiën van 21 november 2016 over de Tweede Voortgangsrapportage DBA (34036, M)

De commissies beschouwen de toezegging met de brief van 21 november 2016 als voldaan.

De commissies besluiten de brief te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt van 7 februari 2017 (15.30-17.00 uur).

De brief zal op 20 december 2016 nogmaals worden geagendeerd, aangezien een fractie inbreng voor schriftelijk overleg overweegt.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren