Dinsdag 20 december 2016, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 9 december 2016 in reactie op brief van 15 november 2016 (verslag schriftelijk overleg 33348, AA)

Inbreng nader schriftelijk overleg

3.Deskundigenbijeenkomst voorstellen fosfaatreductie

Programma en opzet deskundigenbijeenkomst op 7 februari 2017 inzake de wetsvoorstellen 34295 en 34532

Bespreking

4.Uitkomst gesprek met aandeelhouders Delta inzake nieuw op te richten Zeeuws nutsbedrijf

Brief van de minister van EZ van 14 december 2016 (25422, E)

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen