Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken (EZ) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/ Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 januari 2017
1. E160055

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen

De commissies, met uitzondering van de leden van de fractie van GroenLinks, besluiten de Eerste Kamer via een brief aan de Voorzitter (34636, A) te adviseren in te stemmen met een conceptbrief aan de Europese Commissie, waarin door middel van een gemotiveerd advies duidelijk wordt gemaakt dat het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU niet voldoet aan het beginsel van subsidiariteit zoals genoemd in artikel 5 van het EU-Verdrag en het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer