Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 7 februari 2017
1. Vervolgbrief maatregelenpakket fosfaatreductie 2017

Brief van de staatssecretaris van EZ van 3 februari 2017 (34532, D)

De commissie besluit de brief te betrekken bij de behandeling van de wetsvoorstellen Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34295) en Wet invoering stelsel van fosfaatrechten (34532). Deze wetsvoorstellen staan voor procedure geagendeerd voor de commissievergadering van 14 februari 2017.

2. Schriftelijk overleg maatregelenpakket fosfaatreductie

Brief van de staatssecretaris van EZ van 6 februari 2017 in reactie op brief van 20 januari 2017 (verslag schriftelijk overleg 34532, E)

De commissie besluit het verslag schriftelijk overleg te betrekken bij de behandeling van de wetsvoorstellen Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34295) en Wet invoering stelsel van fosfaatrechten (34532). Deze wetsvoorstellen staan voor procedure geagendeerd voor de commissievergadering van 14 februari 2017.

3. Gegevensverstrekking ten behoeve van landbouwkundig onderzoek

Voorstel voor een brief aan de minister van Economische Zaken

De commissie besluit op basis van inbreng van het lid Schaap (VVD) een brief aan de minister te sturen. De leden van de fracties van D66 en de PvdD geven aan zich hier niet bij aan te sluiten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer