Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 14 februari 2017
1. 34295

Wet grondgebonden groei melkveehouderij

De commissie besluit de wetsvoorstellen Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34295) en Invoering stelsel van fosfaatrechten (34532) gezamenlijk te behandelen.
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 7 maart 2017.

2. 34532

Invoering stelsel van fosfaatrechten

De commissie besluit de wetsvoorstellen Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34295) en Invoering stelsel van fosfaatrechten (34532) gezamenlijk te behandelen.
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 7 maart 2017.

3. Toezegging T02192 (Evaluatie Natuurpact toezenden aan de Kamer) en toezegging T02193 (Verantwoording over de wijze waarop het PBL tot statistische gegevens is gekomen bij de driejaarlijkse evaluatie van het Natuurpact)

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van EZ van 25 januari 2017 (33348, AC)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Schaap (VVD), Schnabel (D66), Verheijen (PvdA), Vos (GroenLinks) en Teunissen (PvdD).
De commissie besluit de staatssecretaris te vragen om een kabinetsreactie op het rapport van het PBL.
De commissie besluit toezegging T02192 als voldaan aan te merken.
De commissie besluit toezegging T02193 als openstaand aan te merken.
De conceptbrief zal worden voorgelegd aan de leden van de commissie.

4. Oprichting Invest-NL

Brief van ministers van EZ, Financiƫn en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 10 februari 2017 (28165, E)

De commissie besluit op 7 maart 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer