Stemming Rechten van slachtoffers van strafbare feitenVerslag van de vergadering van 7 maart 2017 (2016/2017 nr. 20)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Rechten van slachtoffers van strafbare feiten

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315) (34236).

(Zie vergadering van 21 februari 2017.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. Mijn fractie ondersteunt de richtlijn die de rechtspositie en de ondersteuning van slachtoffers versterkt. Daarom zullen wij voor de implementatie van de richtlijn stemmen. Dat neemt niet weg dat wij grote zorgen hebben en houden over de wijze waarop de regering meent de richtlijn te kunnen implementeren ten aanzien van ongedocumenteerde slachtoffers. De richtlijn verzet zich immers tegen het maken van onderscheid naar status en het begrenzen of voorwaardelijk maken van hulp en opvang. Mijn fractie houdt de minister daarom aan zijn toezegging dat ongedocumenteerde slachtoffers dezelfde zorg krijgen aangeboden als andere slachtoffers en zal ook verder monitoren of de toepassing van de wetgeving de richtlijn respecteert.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.