Verslag van de vergadering van 7 maart 2017 (2016/2017 nr. 20)

Aanvang: 13.43 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Motie Rechten van slachtoffers van strafbare feiten

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315),

te weten:

de motie-Ruers c.s. over het bieden van de mogelijkheid aan slachtoffers om zelfstandig hoger beroep in te stellen bij de de strafkamer van het hof dan wel bij de Hoge Raad (34236, letter H).

(Zie vergadering van 21 februari 2017.)


De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Ruers c.s. over het bieden van de mogelijkheid aan slachtoffers om zelfstandig hoger beroep in te stellen bij de de strafkamer van het hof dan wel bij de Hoge Raad (34236, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.